Letras.kboing.com.br

 letras de músicas e Vídeos

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Malta (polonês )

  Página Inicial : H : Hinos : Malta (polonês )

Nasz¹ ojczyznê tak drog¹, której imiê nosimy,
Strze¿, o panie, jak czyni³eœ to dot¹d.
Pamiêtaj o tej, któr¹ oblek³eœ w chwa³ê.

Daj bo¿e rz¹dz¹cym m¹droœæ, mi³osierdzie-bogatym,
Si³ê robotnikom, niech s³u¿ymy uczciwoœci, prawdzie i wierze:
Wzmocnij naród maltañski w jednoœci i pokoju.
Todas as letras de Hinos

top letras

© Copyright 1998-2020 - letras de músicas - kboing Radio OnLine
Aviso Legal