Letras.kboing.com.br

 letras de músicas e Vídeos

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

República Tcheca (polonês )

  Página Inicial : H : Hinos : República Tcheca (polonês )

Gdzie jest mój dom, gdzie dom mój?
Woda huczy wœród ³¹k,
Bory szumi¹ poœród ska³,
W sadzie pyszni siê wiosenny kwiat,
Widaæ ¿e to ziemski raj.

Oto jest ta piêkna ziemia,
Ziemia czeska - mój dom,
Ziemia czeska - mój dom.

Gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom?
Czy znasz w ziemi, mi³ej bogu,
Wra¿liwe dusze w zdrowych cia³ach,
Umys³ jasny, powstanie i pomyœlnoœæ,
I si³ê tê, zgubê przeciwnoœci

Oto czechów s³awne plemiê,
Poœród czechów jest mój dom,
Poœród czechów jest mój dom.
Todas as letras de Hinos

top letras

© Copyright 1998-2020 - letras de músicas - kboing Radio OnLine
Aviso Legal